Prediker 3


God is Soeverein Hy wit foar alle dingen de bêste tiid! Prediker 3